Управління захисту споживачів

І. Загальні положення

1.1. Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби  в Херсонській області (надалі – Управління) є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (надалі – Головне управління) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) та підпорядковується насамперед начальнику управління захисту споживачів, а також начальнику Головного управління   Держпродспоживслужби   в Херсонській області.

1.2. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України та  законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами та нормативними актами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку  і торгівлі України,  дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України та його заступників, наказами Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами

1.3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держпродспоживслужби України по всій території Херсонської області в частині захисту прав споживачів та здійснення державного ринкового та метрологічного нагляду.

1.4. Управління організовує та виконує у межах своїх повноважень вимоги законодавчих актів, які входять до їх компетенції  та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

ІІ. Завдання та функції.

2.1. Управління  відповідно до покладених на нього  завдань:

2.1.1. Приймає участь у формуванні та реалізації державної політики у галузях державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, дотримання законодавства у сфері туризму та курортів, метрологічного нагляду, ринкового нагляду у межах своїх повноважень;

2.1.2. Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства з питань туристичної діяльності в межах сфери своїх повноважень.

2.2. У сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист споживачів, законодавства про рекламу:

2.2.1. здійснює перевірки додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист споживачів, а також правил торгівлі та надання послуг;

2.2.2. надає суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів та здійснення контролю за виконанням цих приписів;

2.2.3. проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію відповідно до вимог чинного законодавства;

2.2.4. накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, стягнення за порушення законодавства про захист прав споживачів;

2.2.5. передає матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового розслідування;

2.2.6. здійснює відповідно до законодавства моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх прав на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

2.2.7. організовує розроблення перспективних і поточних планів роботи у сфері захисту споживачів.

2.3. Управління захисту споживачів відповідно до покладених на нього завдань у сфері здійснення державного ринкового нагляду:

2.3.1. організовує  розроблення проектів секторальних планів ринкового нагляду, здійснення виконання та перегляду таких планів;

2.3.2. перевіряє додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених законом випадках надає приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та приймання рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проведення перевірки виконання суб’єктами  господарювання відповідних приписів та рішень;

2.3.3. приймає у випадках та порядку, визначених законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;

2.3.4. здійснює моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання;

2.3.5. вживає відповідних заходів до своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція;

2.3.6. вживає заходів до налагодження співпраці із суб’єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку;

2.3.7. вживає у порядку, визначеному законом, заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених вимог;

2.3.8. надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

2.3.9. звітує про результати здійснення ринкового нагляду, аналізує причини виявлених порушень, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів;

2.3.10. приймає участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд;

2.3.11. розробляє і здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності своєї діяльності із здійснення ринкового нагляду;

2.3.12. готує інформацію до Головного управління Держпродспоживслужби для інформування державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового нагляду;

2.3.13. сбере участь у  реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду.

2.4. Управління захисту споживачів відповідно до покладених на нього завдань у сфері здійснення метрологічного нагляду:

2.4.1. перевіряє   діяльність субєктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог;

2.4.2. подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;

2.4.3. перевіряє кількість  фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу.

2.5. Управління захисту споживачів відповідно до покладених на нього завдань:

2.5.1. здійснює контроль за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами, приймає рішення про визнання реклами небросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;

2.5.2. застосовує фінансові санкції до субєктів господарювання за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

2.5.3. здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства з питань туристичної діяльності;

2.5.4. вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення порушень втимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;

2.5.5. у межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи та розглядає справи про порушення санітарного законодавства;

2.5.6. надає до Головного Управління Держпродспоживслужби матеріали перевірок для надсилання до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

2.5.7. приймає у передбачених законом випадках рішення про знищення продукції або інше рішення щодо подальшого поводження з нею;

2.5.8. подає до Головного Управління Держпродспоживслужби в Херсонській області пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

2.5.9. бере участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду у сфері захисту прав споживачів;

2.6. Управління захисту споживачів з метою організації своєї діяльності:

2.6.1. забезпечує здійснення в Управлінні заходів щодо запобігання корупції;

2.6.2. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

2.6.3. забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

2.6.4. виконує відповідну роботу з діловодства та укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.6.5. здійснює заходи державного нагляду (контролю) відповідно до закону;

2.6.6. вимагає відповідно до закону від суб’єктів господарювання усунення виявлених порушень;

2.6.7. вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;

Уніфіковані акти

Форма “Акт перевірки характеристик продукції”

Форма “Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів”

Форма “Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення

Форма “Акт перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін”

Акт форма 1 ЗВТ

Акт форма 2 фасовка