Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

І. Загальні положення.

1.1. Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби  в Херсонській області (надалі – Управління) є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (надалі – Головне управління) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) та підпорядковується насамперед начальнику управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, а також начальнику Головного управління   Держпродспоживслужби   в Херсонській області. 

1.2. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України та  законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами та нормативними актами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами

1.3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держпродспоживслужби України по всій території Херсонської області.

1.4. Управління організовує та виконує у межах своїх повноважень вимоги законодавчих актів, які входять до їх компетенції  та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

ІІ. Завдання та функції.

2.1. Управління  відповідно до покладених на нього  завдань:

2.1.1. Здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством,  державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

2.1.2. Здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

2.1.3. Забезпечує проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території Херсонської області від проникнення хвороб людей;

2.1.4. Подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію Херсонської області її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

2.1.5. Бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

2.1.6. Розробляє та здійснює санітарні заходи, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності, вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування або заборони ввезення (пересилання) на митну територію Херсонської області, перевезення через митну територію Херсонської області (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу;

2.1.7. Здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством,  державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів; біологічними продуктами, патологічним матеріалом; додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських рослинах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення; дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території Херсонської області;

2.1.8. Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;

2.1.9. Приймає участь у розробці планів щорічного державного контролю та державного моніторингу відповідно до закону;

2.1.10. Організовує проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) зразків об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю;

2.1.11 Бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;

2.1.12. Проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення висновки згідно Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

2.1.13. Бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів;

2.1.14.  Здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

2.1.15. Вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;

2.1.16. Надає до Головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області пропозиції щодо формування державного замовлення на моніторинг об’єктів зовнішнього середовища у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;

2.1.17. Надає адміністративні послуги відповідно до закону;

2.1.18. У межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи та розглядає справи про порушення законодавства у відповідній сфері;

2.1.19. Здійснює інші повноваження, визначені законами України.