Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

І. Загальні положення.

1.1. Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (надалі – Управління) є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (надалі – Головне управління) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) та підпорядковується насамперед начальнику безпечності харчових продуктів та ветеринарії, а також начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

1.2. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України та  законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами та нормативними актами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держпродспоживслужби України по всій території Херсонської області.

1.4. Управління організовує та виконує у межах своїх повноважень вимоги законодавчих актів, які входять до їх компетенції  та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції що до вдосконалення законодавства.

ІІ. Завдання та функції.

2.1. Основними завданням Управління є:

2.1.1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі ветеринарної медицини, проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за безпечністю та якістю харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів.

2.1.2. Організація та здійснення, у межах повноважень, передбачених законодавством, державний контроль щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів.

2.1.3.Розроблення, виконання та/або організація виконання загальнодержавних програм що до безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у тому числі державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, харчових продуктах тваринного та рослинного походження і кормах.

2.1.4. Спрямування та координація діяльності управлінь Держпродспоживслужби в містах, районах, установах та організаціях, що належать до сфери управління, розташованих на території області із забезпечення виконання санітарних і ветеринарно-санітарних заходів, додержання порядку здійснення державного контролю.

2.1.5. Участь у розробленні та виконанні в межах своїх повноважень санітарних і ветеринарно-санітарних заходів.

2.1.6. Здійснення державного контролю за харчовими продуктами та кормами, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу.

2.1.7. Забезпечує проведення державного ветеринарно-санітарного  контролю та нагляду за здоров’ям тварин, безпечністю та якістю всіх  харчових продуктів, неїстівних продуктів  тваринного походження, кормів та інших товарів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі – МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон.

2.2. Здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за:

2.2.1. тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

2.2.2. діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);

2.2.3. проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об’єктах), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та  обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;

2.2.4. безпечністю тварин, харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних  ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав СНД – ветеринарних свідоцтв);

2.2.5.  виробництвом і готовою продукцією на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах гуртового зберігання харчових продуктів;

2.2.6. переміщенням тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів   тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,   патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових  добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамів мікроорганізмів;

2.2.7. потужностей (об’єктів), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

2.2.8. організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;

2.2.9. дотриманням законодавства що до ідентифікації та реєстрації тварин;

2.2.10. здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними  особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

2.2.11. організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей.

2.2.12. Координує і організовує здійснення, в межах повноважень, державного контролю за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів. Здійснення аналізу звітів територіальних органів Держпродспоживслужби в містах, районах області та інших даних щодо проведення робіт.

2.2.13. Координує роботу що до проведення державного контролю за додержанням потужностями гігієнічних вимог при виробництві, транспортуванні, зберіганні та реалізації харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів, кормових добавок, преміксів та кормів.

2.2.14. Координує та організовує роботу з проведення досліджень (випробувань) харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів для цілей державного контролю.

2.2.15. Уповноважує лабораторії та референт – лабораторії на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю.

2.2.16. Організовує та здійснює державний контроль за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

2.2.17. Бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення хвороб, у тому числі через харчові продукти, харчових отруєнь та вживає заходів до їх усунення відповідно до законодавства.

2.2.18. Бере участь у проведенні оцінки ефективності ветеринарної адміністрації іншої країни та інспектування потужностей, з яких здійснюється імпорт об’єктів санітарних заходів.

2.2.19. Користується реєстрами (базами даних) відповідно до закону; забезпечує відкритий та безоплатний доступ до реєстрів, ведення яких відповідно до законодавства покладено на Держпродспоживслужбу.

2.2.20. Координує діяльність державних установ з організації та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів. Здійснює аналіз роботи державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, вносить пропозицій що до її покращення.

2.3. Бере в межах своїх повноважень участь у:

2.3.1. розробці та внесенні пропозицій що до формування державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів і забезпеченні її реалізації;

2.3.2. розгляді нових або змін і доповнень до діючих законодавчих та нормативно-правових актів (законів, постанов, наказів, правил, інструкцій тощо) з питань державної ветеринарно-санітарної експертизи, безпечності харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, узгодження їх із зацікавленими міністерствами в межах своєї компетенції;

2.3.3. розробці та здійсненні санітарних і ветеринарно-санітарних заходів;

2.3.4. підготовці відповідей на запитальники що до проведення інспектування експортних потужностей (об’єктів) з метою їх відповідної реєстрації та надання дозволу що до експорту харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів;

2.4. Координує і організовує державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд що до виконання Планів державного моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, харчових продуктах тваринного та рослинного походження і кормах (далі – Плани державного моніторингу).

2.5. Організовує роботу з проведення розслідування позитивних результатів лабораторних досліджень, у т.ч. при виконанні Планів державного моніторингу та тих, про які повідомлено ЄК через систему швидкого оповіщення що до харчових продуктів та кормів (RASFF), здійснює їх аналіз та надає пропозиції що до вжиття заходів.

2.6. Бере участь та готує пропозиції що до:

2.6.1. затвердження показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів;

2.6.2. розподілу коштів на придбання біопрепаратів, діагностикумів за кошти державного бюджету;

2.6.3. затвердження переліку методик вимірювання і методів досліджень (випробувань) об’єктів санітарних та фітосанітарних заходів;

2.6.4. апробації сучасних приладів та тест-систем для проведення досліджень (випробувань).

2.7. Надає у межах своєї компетенції консультації операторам ринку харчових продуктів та кормів з питань впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

2.8. Організовує заходи із захисту прав споживачів у сфері безпечності та якості харчових продуктів, інформування про їх властивості, у тому числі маркування.

2.9. Координує здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини).

2.10. Бере участь у заходах, пов’язаних з міжнародним співробітництвом.

2.11. Співпрацює з іншими структурними підрозділами Держпродспоживслужби, центральними органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності Управління.

2.12. Контролює  здійснення заходів для проведення дезінфекції,    дезінсекції та дератизації на потужностях (об’єктах), що використовуються  для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та  кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування.

2.13. Аналізує причини і умови виникнення та поширення хвороб тварин,  організовує заходи що до локалізації та ліквідації спалаху заразних  хвороб, спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації  що до  профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами.

2.14. Здійснює державний контроль за розведенням та утриманням    сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними.

2.15. Забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності – у зоні спостереження.

2.16. Координує діяльність управлінь Держпродспоживслужби в районах та містах області з організації та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення ветеринарно-санітарних заходів що до перевірки безпечності харчових продуктів.

2.17. Установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного  контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні  хвороби,  включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають  повідомленню,  з  окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб.

2.18. Проводить експертизу і узгодження проектів планування та  будівництва тваринницьких ферм, потужностей (об’єктів), що здійснюють  забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва   ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних   ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин.

2.19. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.